Loading...
biomasaLogo

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Používat pouze RESTEP
splitter
biomasaLogo

Optimalizace využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period.

Zapnout Modul Biomasa
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01

MODUL BIOMASA


Komu a v čem pomáhá?

Modul BIOMASA je informační systém,
který slouží pro podporu
strategického rozhodování
v oblasti zemědělství, ochrany půdy
a energetiky v rozsahu celé ČR.

Systém hodnotí dopady různých způsobů hospodaření na zemědělské půdě ve vztahu k potravinové soběstačnosti, udržitelnosti kvality zemědělské půdy a možnosti využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Modul BIOMASA může tedy pomoci všem, kteří přijímají strategická rozhodnutí ve zmíněných oblastech. Umožňuje důslednou analýzu dopadů jejich rozhodnutí v širších souvislostech, a to i v kontextu probíhající klimatické změny. Ambicí modulu BIOMASA je tak napomoci udržitelnému způsobu hospodaření na zemědělské půdě.

Kolik potřebujeme půdy pro zajištění potravinového zabezpečení a přiměřené soběstačnosti?

A kolik jí budeme potřebovat v období sucha v kontextu klimatických změn?

Jaké počty hospodářských zvířat nám pomohou zajistit kvalitní zemědělskou půdu?

A budeme schopni pro ně vyprodukovat dostatek krmiva?

Budeme mít dostatek biomasy pro snížení závislosti na fosilních zdrojích a zvýšení podílu obnovitelné „zelené“ energie?

A jaký to bude mít dopad na emise skleníkových plynů?


Jak to funguje?

Modul obsahuje rozsáhlou množinu
velice detailních prostorových dat
zejména z oblasti zemědělství,
ale i z oblasti využívání a ochrany území,
a v neposlední řadě i energetiky.

Systém byl navržen a funguje na principu „bottom-up“, což znamená, že informace se skládají postupně od těch nejdetailnějších. Např. když chceme zjistit potenciální výnos nějaké plodiny ve vybrané lokalitě, systém to udělá následovně: (1) najde všechna pole, která se v té lokalitě nacházejí, (2) podle úrodnosti půdy zjistí výnos plodiny na jednotlivých polích, (3) sečte výnosy z jednotlivých polí a vrátí výsledek.
Podobným způsobem postupuje při řešení všech složitých úkolů. Výhodou tohoto přístupu je, že systém dokáže zohlednit lokální odlišnosti. Dvě stejně velká území z jiných částí ČR tak nejspíš dosáhnou jiných výsledků. Zohledňováním lokálních rozdílů je systém použitelný jak v regionálním, tak i celorepublikovém měřítku. Může tak pomoci při rozhodování na různých úrovních veřejné zprávy (ministerstva, krajské úřady apod.).

Fáze projektu

Řešení navazuje na projekt RESTEP, který byl realizován s přispěním finančního nástroje EU LIFE+ v letech 2011 – 2014 (http://www.restep.cz). Jedním z jeho hlavních cílů bylo vytvoření „Interaktivní mapy obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice“ (https://restep.vumop.cz).

Na projekt BIOMASA navazuje projekt „EKONOMIKA“, který bude realizován v letech 2017 – 2020. Jeho cílem je doplnit do systému možnosti ekonomického hodnocení různých scénářů využití zemědělské biomasy. Problematika bude řešena jak z hlediska přímých nákladů a výnosů, tak i z pohledu nepřímých efektů a externalit (ekosystémových služeb).

Soutěž o ceny SDGs 2019

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
Společné cíle udržitelného rozvoje, ke kterému se zavázaly všechny členské státy OSN včetně Česka.

17 cílů udržitelného rozvoje definuje svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se právě potýká.

Do roku 2030 tak nejen státy, ale i byznys, neziskové organizace či jednotlivci společně pracují na snížení chudoby, nerovností, zlepšení přístupu ke vzdělávání a technologiím a na ochraně planety před změnou klimatu. Vytvoření lepšího světa pro nás pro všechny.

Netrpělivě čekáme na vyhlášení výsledků. V minulém ročníku jsme zaznamenali veliký úspěch s Protierozní kalkulačkou. Uvidíme, jak v nabité konkurenci obstojí modul Biomasa.